انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۳۰ مطلب با موضوع «اشعارزیبا» ثبت شده است

۰۳شهریور


به وقتِ درد،به وقت خستگی،به آنِ مستی،در هنگامِ ملال،در زمان شادی،به گاهِ لذت،در تمنای تسلا،با شوق پناه...در همۀ این اوقات فقط بودن یک‌نفر را طلبیدن؛عشق شاید که همین باشد...
"امیرحسین کامیار"

N.K :)
۲۲مرداد


زدم دل را ب حافظ دیدم او امشب برایِ منلبش میبوسم و در میکشم می در نظر دارد....
"بهمن صباغ زاده"http://axgig.com/images/40138144867149519951.jpgعنوان پست:سید علی میر افضلی

N.K :)
۱۱مرداد

هنوز بدرود نگفته ای، دلم برایت تنگ شده است.چه بر من خواهد گذشتاگر زمانی از من دور باشیهر وقت که کاری نداری انجام دهیتنها به من بیاندیش.من در رویای تو شعر خواهم گفتشعری درباره چشم هایتو دلتنگی....
"جبران خلیل جبران"


عنوان پست:محسن حسینخانی

N.K :)
۳۱تیر

نگذار ک دیگران نام تو را بخوانند....همین زلال چشمانتبرای پچ پچ هزارساله ی آنان کافی ست....
"احمدشاملو"


N.K :)
۳۰تیر

ﻣﻦ ﻫﻨوزﮔﺎﻫﯽﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪﺍﻣﺎ ﻣﻦﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

"ناظم حکمت"

پ ن:این یواشکی ها خیلی خوبن اما سخت...

N.K :)
۲۵تیر

من از شب ها ی تاریک بدون ماه می ترسمنه از شیر و پلنگ، ازاین همه روباه می ترسممرا از جنگ رو در روی درمیدان گریزی نیستولی ازدوستان آب زیر کاه می ترسممن از صد دشمن دانای لا مذهب نمی ترسمولی از زاهد بی عقل ناآگاه می ترسمپی گم گشته ام در چاه نادانی نمی گردماصولأ من نمی دانم چرا از چاه می ترسماگرچه راه دشوار است و مقصد ناپدید، امانه از سختی ره، از سستی همراه می ترسممن از تهدیدهای ضمنی ظالم نمی ترسممن از نفرین یک مظلوم، از یک آه می ترسممن از عمامه و تسبیح و تاج و مسند شاهیاگر افتد به دست آدم خود خواه می ترسممرا از داریوش و کوروش و این جمله باکی نیستمن از قداره بندان مرید شاه می ترسمنمی ترسم ز درگاه خدای مهربان، اماز برخی از طرفداران این درگاه می ترسم
چو " کیوان " بر مدار خویش می گردمولی گاهی از این سنگ شهاب و حاجی گمراه می ترسم

"غزلی فوق العاده زیبا از مرتضی کیوان هاشمی"

N.K :)