انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۱ مطلب با موضوع «پابلونرودا» ثبت شده است

۲۳شهریور


لحظه هایی هستند که هستیم ....چه تنها ، چه در جمع ....اما با خودمان نیستیم ....انگار روحمان می رود ، همان جا که می خواهد ....بی صدا ، بی هیاهوهمان لحظه هایی که راننده آژانس می گوید : رسیدین ؟!فروشنده می گوید : باقی پول را نمی خواهی ؟راننده تاکسی می گوید : صدای بوق را نمی شنوی !!و مادر صدا می کند : حواست کجاست ؟؟ساعت هایی که ....


شنیدیم و نفهمیدیم ....


خواندیم و نفهمیدیم ....


دیدیم و نفهمیدیم ....و تلویزیون تا صبح روشن ماندآهنگ بارها تکرار شدهوا روشن شدتاریک شدچای سرد شدغذا یخ کرددر یخچال باز ماندو نفهمیدیم کی رسیدیم به خانهو کی گریه هایمان بند آمدو کی عوض شدیمکی دیگر نترسیدیماز ته دل نخندیدیمو دل نبستیم ....و چطور یکباره آنقدر بزرگ شدیم ....و موهای سرمان سفید شدند ....و از آرزوهایمان کی گذشتیم ؟!"پابلو نرودا"
N.K :)