انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۳۳ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۱تیر

N.K :)
۳۱تیر

نگذار ک دیگران نام تو را بخوانند....همین زلال چشمانتبرای پچ پچ هزارساله ی آنان کافی ست....
"احمدشاملو"


N.K :)
۳۱تیریک زناگر بخواهدحتی می تواند با صدایشتو را در آغوش بگیرد
"ایلهان برک"

N.K :)
۳۰تیر

ﻣﻦ ﻫﻨوزﮔﺎﻫﯽﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪﺍﻣﺎ ﻣﻦﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

"ناظم حکمت"

پ ن:این یواشکی ها خیلی خوبن اما سخت...

N.K :)
۲۷تیرخداجونم ممنونتم یک ماه روزه گرفتیم شکرولی من بااین معده ای ک دیگه داغون شده چکار کنم؟! همه ی سیستم بدنم ریخته بهم :(
3ساعت دراز کشیدم خوابم نبرد  :|

N.K :)
۲۶تیر

 

 
 
 
مهنازم ببین :(
N.K :)
۲۵تیر

من از شب ها ی تاریک بدون ماه می ترسمنه از شیر و پلنگ، ازاین همه روباه می ترسممرا از جنگ رو در روی درمیدان گریزی نیستولی ازدوستان آب زیر کاه می ترسممن از صد دشمن دانای لا مذهب نمی ترسمولی از زاهد بی عقل ناآگاه می ترسمپی گم گشته ام در چاه نادانی نمی گردماصولأ من نمی دانم چرا از چاه می ترسماگرچه راه دشوار است و مقصد ناپدید، امانه از سختی ره، از سستی همراه می ترسممن از تهدیدهای ضمنی ظالم نمی ترسممن از نفرین یک مظلوم، از یک آه می ترسممن از عمامه و تسبیح و تاج و مسند شاهیاگر افتد به دست آدم خود خواه می ترسممرا از داریوش و کوروش و این جمله باکی نیستمن از قداره بندان مرید شاه می ترسمنمی ترسم ز درگاه خدای مهربان، اماز برخی از طرفداران این درگاه می ترسم
چو " کیوان " بر مدار خویش می گردمولی گاهی از این سنگ شهاب و حاجی گمراه می ترسم

"غزلی فوق العاده زیبا از مرتضی کیوان هاشمی"

N.K :)
۲۵تیر

  
 
 
N.K :)