انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲ مطلب با موضوع «جبران خلیل جبران» ثبت شده است

۱۵دی


آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد


رویا ببارد


دختران برقصند


قند باشد


بوسه باشد


خدا بخندد به خاطر ما


ما که کارى نکرده ایم"سید علی سید صالحی"
چنان مشتاقم ای دلبر ب دیدارت ک از دوری

برآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را...عنوان پست:جبران خلیل جبران

N.K :)
۱۱مرداد

هنوز بدرود نگفته ای، دلم برایت تنگ شده است.چه بر من خواهد گذشتاگر زمانی از من دور باشیهر وقت که کاری نداری انجام دهیتنها به من بیاندیش.من در رویای تو شعر خواهم گفتشعری درباره چشم هایتو دلتنگی....
"جبران خلیل جبران"


عنوان پست:محسن حسینخانی

N.K :)