انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲ مطلب با موضوع «مهدیه لطیفی» ثبت شده است

۰۷مهر


من



اتفاق عجیبی وسط زندگی ات بودم



و تو



معمولی می مانی از فردا



حرف های معمولی



عشق های معمولی



زنان معمولی...



معمولا اتفاق ها هر روز نمی افتند....




"مهدیه لطیفی"





:))

N.K :)
۰۹شهریور




برای دوست داشتنت،




لبخندهایت را نه دلت را لازم دارم...




"مهدیه لطیفی"


N.K :)