انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲۵بهمن


دهانت را می‌بویندمبادا ک گفته باشی دوستت می‌دارم.دلت را می‌بویند ک مبادا شعله ای در آن نهان باشدروزگارِ غریبی‌ست، نازنینو عشق را کنارِ تیرکِ راهبند تازیانه می‌زنند.عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد در این بُن‌بستِ کج‌وپیچِ سرما آتش رابه سوخت‌بارِ سرود و شعر فروزان می‌دارند.ب اندیشیدن خطر مکن.روزگارِ غریبی‌ست، نازنینآن ک بر در می‌کوبد شباهنگامب کُشتنِ چراغ آمده است.نور را در پستوی خانه نهان باید کردآنک قصابانند بر گذرگاه‌ها مستقربا کُنده و ساتوری خون‌آلودروزگارِ غریبی‌ست، نازنینو تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنندو ترانه را بر دهان.

 


شوق را در پستوی خانه نهان باید کردکبابِ قناری بر آتشِ سوسن و یاسروزگارِ غریبی‌ست، نازنینابلیسِ پیروزْمستسورِ عزای ما را بر سفره نشسته است.خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد...
"شاملوی کبیر"۹۴/۱۱/۲۵