انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۰۹آذر

 

من اهل دوست داشتنم..

 

 

تو

 

 

اهل کجایی؟!

 

 

"مهدی اخوان ثالث"

 

 

 

 

 

 

  

رقص لبهایت ک جامی از شراب کهنه است

بیخود از خود می کند هنگام جانم گفتنت...