انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲۲شهریور


وقتی قرار است بروی ، دل دل نکن ...منتظر نمان  هیچ اتفاقی ماندگارت نمی کند.وقتی قرار است بروی ، حتما دل شوره هایت را مرور کرده اییادگاری هایت را، بغض های پشت سرت را...یا می روی بی آنکه یادت بیاید کوچه هایی را که قدم زدیم و باران هایی که برسرمان بارید و چراغ قرمزهایی که هنوز نمی دانم چرا دوستشان داشتیم.بهانه برای رفتن زیاد است این ماندن است که بهانه نمی خواهداین ماندن است که دل می خواهدشهامت می خواهد  عشق  می خواهد ...حالا هی تو بگو باید بروی ، اصلا همه ی دنیا را جاده بکشبگو که عشق ب درد شعر ها می خورد و من می ترسم از کسی که دیگر حتی شعر هم قلبش رانمی لرزاندکسی که می داند ب غیر از من ، کسی منتظرش نیستاما دلش ، هوای پریدن دارد ...

 


وقتی قرار است بروی ، حتی  ب آیینه نگاه نکنشاید چشم های کسی که روبروی تو ایستاده منصرفت کند از رفتنشاید نم اشکی ببینی ، غباری ،  خیالی دور در آستانه ویران شدنشاید ناخودآگاه در آینه لبخند بزنی و ب تصویر دیرآشنای محصور در قاب بگویی : سلام ... شاید هنوز روح کودکانه ات از گوشه ای سرک بکشد و نگران باشد که مبادا فراموشش کنی ...تو لبخند بزن !من غربت پشت آن لبخند راخوب می شناسمنمی گویم نرواصلا مگر چیزی عوض می شود ؟!فقط یک  والله خیرالحافظین می خوانم و ب چهار جهت فوت می کنم ... 

 

حتی اگر دیگر نبینمت ،  هر شب ب خوابت می آیم تا  ب یادت بیاورم که  بی خداحافظی رفتی ...
"نیلوفر لاری پور"