انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲۸خرداد

خداوند ب موسی (ع) فرمود:

ب زبانی ک گناه نکرده ای مرا بخوان تا تو را اجابت کنم.

موسی (ع) عرض کرد:

کدام زبان است که با آن گناه نکرده ام؟

خداوند فرمود:

تو با زبان دیگران گناه نکرده ای پس بگو برایت دعا کنند.


التماس دعا...


+برای آزادی عزیزان مظلوم در حصر دعا کنیم

۹۶/۰۳/۲۸
N.K :)

شب قدر