انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۰۷مهر


مناتفاق عجیبی وسط زندگی ات بودمو تومعمولی می مانی از فرداحرف های معمولیعشق های معمولیزنان معمولی...معمولا اتفاق ها هر روز نمی افتند....
"مهدیه لطیفی"

:))