انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۳۰شهریور

تو روی نیمکتی نشسته ای این سرِ دنیاک تمام آنچه می خواهی کسی ست ک


آن سر دنیا روی نیمکتی نشسته است


ک تمام آنچه می خواهد تویی!


نیکت های دنیا را بد چیده اند..."زویا پیرزاد"


۹۴/۰۶/۳۰