انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۰۸شهریورهرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی

چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود...
"گابریل گارسیا مارکز"