انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۱۴خرداد


امشب نه استرس داشتم نه با هر گلی دست زدم و نه خوشحالی خاصی کردم..

آخه مگر میشه برفون گل بخوره و دست بزنی و جیغ و داد کنی؟

فقط نشستم و بازی و با آرامش تمام نگاه کردم...قهرمان شدیم..همین

۹۶/۰۳/۱۴