انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲۲تیر

دنبال ی سری آهنگ بودم ب ترتیب همه رو باز میکردم رسیدم ب G یدونه پوشه رو نوشته بودم فلش

معمولا فلشام آهنگه باز کردم گفتم شاید توی این باشه یکیش و سیو کرده بودم عکس

باز کردم ببینم چیه...

آخ :((((

تولد...کیش..دوباره ی تولد..دوباره کیش..شمال...تحویل سال 92 :(((((

28مهر آخرین باری بود ک دیدمت...

و 30مهر...

:(((((((


روانت همی شاد و پاینده باد

ک نامی ب نیکی نهادی ب یاد..