انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۳۱تیر

یک ساعت قبل ی لورازپام خوردم ببینم چقدر اثر میکنه...

 خوابم یا بیدارم-گوگوش